Duyurular

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi, kadınları bilinçlendirmeye yönelik yapmış olduğu çalışmalara aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda “Empati ve İnsan İlişkileri” konulu bir konferans düzenlendi. ( Devamını Oku )

 Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Kent Konseyi’nin birlikte organize ettiği ‘Sağlıklı Yaşam İçin Birlikte Yürüyeceğiz’ sloganıyla başladığımız ‘Otomobilsiz Yaşam Günü’ projesi 23 Eylül Pazar günü gerçekleşecektir.    ( Devamını Oku )

Malatya Kent Konseyi 8.Olağan Genel Kurulunda “Kent Konseyi Başkanı ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyelerinin Seçimi, Malatya Şehir Gönüllüleri Meclisinin Kurulması, Kent Konseyinin Meclisleri ve Çalışma Gruplarının Revize Edilmesi ”gündem maddeleri görüşüldü 

( Devamını Oku )

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği işbirliğinde düzenlenen “Sivil Toplum Akademisi” programı konferansları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Sivil Toplum Akademisi programının dördüncü konferansında “Sivil Toplum Kuruluşlarının Yapısal Analizi” konusu ele alındı. ( Devamını Oku )

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu ve

Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü organizasyonunda Muharrem Ayı dolayısıyla Sanat

Merkezinde Aşure konulu bir programı düzenlendi.

    ( Devamını Oku )

yeni web sitemiz yayında... ( Devamını Oku )

     
Kent Konseyi

Kent Konseyi

GİRİŞ ;

Malatya Kent Konseyinin amacı, hedefleri, çalışma ilkeleri ve çalışma tarzı ile  Malatya Kent Konseyinin 2010 yılı hedeflenen projelerini aktarmadan önce Kent Konseyleri hakkında kısa bir ön değerlendirilme yapılmasını zorunlu görmekteyiz. Keza Malatya Kent Konseyi faaliyette bulunurken genel anlamda Kent Konseyleri için yasa koyucu tarafından belirlenen kural ve ilkelere bağlı kalmak zorundadır. Faaliyet alanlarımızın ve sınırlarımızın doğru konuşlandırılması için kısaca genel anlamda Kent Konseyi değerlendirilecek olursak;    


1-KENT KONSEYİ :

Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarıdır.
   
2-KENT KONSEYİNİN YASAL DAYANAĞI

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 76. Maddesi[1] gereğince hayata geçirilmiş şehrin demokratik olarak ortak akılla yönetilmesinde yasal olarak varlığı zorunlu olan bir kuruldur. Belediye Kanunu 76. maddeye dayanılarak kurulan Kent Konseylerinin çalışma yönetmeliği İçişleri Bakanlığının 08.10.2006 tarih 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği ile belediyelerin kurmaları zorunlu olan ve ortak anlayışla yönetişim mekanizmasıdır.

3-KENT KONSEYİNİN AMACI

Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmektir.[2]


4-KENT KONSEYİNİN GÖREVLERİ [3]

Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

b) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,

ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

d) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,
                                                               
g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

h) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

ı) Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.

5-KENT KONSEYİ ÇALIŞMA İLKELERİ [1]

a) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,

b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslar arası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,


c) Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

ç) Kent konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,

d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

e) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

6-KENT KONSEYİ ÜYELERİ [2]

a)Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,

b) Belediye başkanı veya temsilcisi,

c) Sayısı 10'u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

ç) Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer belediyelerde belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30'unu geçmemek ve 20'den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,

d) Beldede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,

e) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci,

f) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,

g) Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi.

7-KENT KONSEYİ ORGANLARI[3]

a) Genel Kurul

b) Yürütme Kurulu

c) Meclisler ve çalışma grupları

ç)  Kent konseyi başkanı8-KENT KONSEYİ GENEL SEKRETERİ

Kent Konseyi Genel Sekreteri, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun doğal üyesidir. Kent Konseyi yönetmeliği 6 ncı maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve çalışmaların hayata geçirilmesinde koordinasyonu sağlar.

Kent Konseyi Genel Sekreteri kendisine karşı sorumlu olan sekretarya hizmetlerini yürüten personel ile yönetmelikte belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda çalışmaları yürütür.

                                                 MALATYA KENT KONSEYİ

Yukarıda aktarmış olduğumuz amaç, ilkeler ve görevler doğrultusunda Malatya Kent Konseyi 04.11.2009 tarihinde Kent Konseyini toplayarak zorunlu organlarını seçmiştir. Sayın Ahmet ÇAKIR Kent Konseyi Başkanlığına seçilirken, konsey 16 kişilik çeşitli kurum ve kuruluşların başkan ve temsilcilerinden oluşan 16 kişilik yönetim kurulunu da seçmiştir. Yine aynı genel kurulda Malatya Kent Konseyi Çalışma Yönergesi de kabul edilmiştir.

Malatya Kent Konseyi de faaliyette bulunurken Belediye Kanunu 76. madde ve İçişleri Bakanlığının 08.10.2006 tarih 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği ile 04.11.2009 tarihli Malatya Kent Konseyi Çalışma Yönergesi doğrultusunda faaliyette bulunmak zorundadır.


[1] Madde 76 : Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.
 Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar.
  Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Kent konseyinin çalışma usul ve esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.
[2] Kent Konseyi Yönetmeliği Madde 1
[3] Kent Konseyi Yönetmeliği Madde 6
[1] Kent Konseyi Yönetmeliği Madde 7
[2] Kent Konseyi Yönetmeliği Madde 8
[3] Kent Konseyi Yönetmeliği Madde 9
;